Podmínky použití asistenční karty volvista

  • Asistenční karta volvista (dále jen karta) je doklad opravňující klienta Auto Průhonice a.s. čerpat zdarma asistenční služby na území ČR v případě poruchy nebo nehody.
  • Platnost karty je 12 měsíců od vydání nebo od poslední servisní prohlídky.
  • Účelem asistenční služby volvista je zprostředkování včasné a účinné pomoci držitelům karty na základě volání nepřetržitě 24 hodin denně, 365 dnů v roce na telefonní číslo uvedené na kartě +420 737 111 555
  • Předmětem asistenčního programu volvista je zajistit klientům Auto Průhonice poskytnutí asistenčních služeb na území ČR v rozsahu uvedeným níže.
  • Předpokladem pro poskytnutí asistenčních služeb je nepojízdnost vozidla z důvodu havárie nebo poruchy. Nepojízdné vozidlo bude převezeno odtahovou službou do některého ze servisů společnosti Auto Průhonice a.s, bez omezení vzdálenosti a jen na území ČR.
  • Odtah vozidla zdarma do společnosti Auto Průhonice a.s je za předpokladu realizace opravy poruchy nebo havárie u společnosti auto Průhonice a.s

Klientům programu a držitelům karty typu 320 volvista budou na území České republiky poskytovány asistenční služby v tomto rozsahu:

  • příjezd a odjezd zásahového vozidla s odbornou posádkou,
  • odtah vozidla do servisu společnosti Auto Průhonice zdarma,
  • zásah mechanika/opraváře – práce po dobu 45 minut zdarma (použité náhradní díly jsou hrazeny)
  • zapůjčení náhradního vozidla Volvo na 1 den.

Odtahem vozidla se rozumí příjezd zásahového vozidla, naložení, odtažení (a složení) nepojízdného vozidla do místa určeného smluvního servisu, provedené posádkou a vozidlem společnosti Global Assistance. Konkrétní volba cílového místa je předmětem dohody mezi klientem a dispečinkem Global Assisatnce/Auto Průhonice. Součástí nároku klienta není bezplatné poskytnutí vyproštění vozidla, pokud se vozidlo nachází mimo silniční komunikaci.
Zásahem mechanika/opraváře se rozumí příjezd mechanika/opraváře na místo (bez omezení vzdálenosti) výskytu nepojízdného vozidla, práce mechanika/opraváře (je omezena bezplatnost na dobu 45 minut), který s náležitou odbornou péčí provede dle možností opravu vozidla, přičemž budou provedeny takové práce, které lze v terénu odborným opravářem při standardní výbavě asistenčního vozidla realizovat.
Držitel karty – osoba oprávněná k čerpání asistenčních služeb. Zpravidla se jedná o vlastníka či provozovatele vozidla, nejčastěji přímo řidiče, ale obecně je klientem osoba, která oprávněně užívá vozidlo zařazené do programu volvista.
Vyžadování asistenčních služeb – držitel karty vždy kontaktuje asistenci na tel. č. 737 111 555 a sdělí informaci, že je klientem programu „volvista“ případně že je držitelem karty typu 320 volvista.
Při zavolání jiné asistenční služby se jedná o běžnou a placenou zakázku motoristy vůči tomuto subjektu. V takovém případě nelze čerpat výhodu bezplatného poskytnutí služeb.
Je-li klientovi objektivními okolnostmi znemožněno využít „vlastní“ asistence, např. policie nařídí odtažení vozidla odtahovou službou, kterou sama povolá, je klient nucen hradit zásah v hotovosti. Pro takový případ je nutné bezodkladně, nejlépe ještě před započetím „nuceného“ odtahu, kontaktovat dispečink na telefoním čísle uvedeném na kartě a situaci oznámit pro možnost následného vyřízení nároku na případnou kompenzaci.
Prokazování nároku na čerpání asistenčních služeb – je-li klient účastníkem programu „volvista“, prokazuje se asistenční kartou typu 320 volvista vydanou společností Auto Průhonice.
Nepojízdnost vozidla – předpokladem pro poskytnutí asistence je zásadně skutečnost, že vozidlo je v důsledku havárie vozidla, nebo i poruchy vozidla nepojízdné.
a) havárie vozidla
Havárií vozidla se rozumí stav, kdy nepojízdnost vznikla v důsledku dopravní situace na místě, kde se vozidlo nachází. Jde zpravidla o střet s protijedoucím vozidlem, pevnou překážkou, osobou nebo i zvířetem, vyjetí mimo komunikaci, smyk apod., kdy dochází k poškození vozidla vnější silou vlivem nárazu, v jehož důsledku je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů. Z hlediska poskytnutí této asistenční služby je za havárii rovněž považováno poškození vzniklé jako následek krádeže vozidla, jeho neoprávněného užívání a vandalského poškození.
b) porucha vozidla
Poruchou se rozumí stav, kdy je vozidlo nepojízdné nebo nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle příslušných předpisů, a to z důvodu opotřebení nebo poškození jeho součástí, způsobených jejich vlastní funkcí nebo únavou materiálu.
Za poruchu vozidla nelze považovat činnosti související s pravidelnou výměnou dílů, hmot a doplňků, periodické a jiné údržby a prohlídky. Rovněž nedostatky v povinné výbavě a příslušenství nejsou pokládány za poruchu. Za poruchu se dále nepovažuje nepojízdnost vozidla vzniklá při jeho provozování v motoristických závodech a sportovních soutěžích a při oficiálních trénincích na tyto závody a soutěže.